Data aktualizacji: 2017-04-27

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Budapeszcie
- w języku lokalnym *A budapesti Lengyel Nagykövetség mellett müködő Lengyel Iskola
Miejscowość *Budapeszt
Kraj *

Węgry

Ulica, nr domu*Törökvész út 15

 

 

Kod pocztowy*

1025

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Wydział Konsularny w Budapeszcie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0036707013847Faks (z numerem kierunkowym kraju) 003613268306

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): budapeszt@orpeg.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

szkola.polska.budapeszt

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Beata Mondovics

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkolne Punkty Konsultacyjne i inne placówki prowadzone/nadzorowane przez ORPEG

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
SPK w Budapeszcie podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej RP a bezpośrednio Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, którego siedziba znajduje się przy ul. Rolnej 175 w Warszawie

Rok powstania szkoły.*
1974
Krótki opis szkoły *
Kształcenie w szkole obejmuje trzy poziomy : * szkołę podstawową ( nauczanie zintegrowane w klasach I - III oraz klasy IV - VI ) * gimnazjum ( klasy I - III) * liceum( klasy I - III. Szkoła realizuje uzupełniający program nauczania tzn. prowadzi zajęcia z wybranych przedmiotów nieobjętych nauczaniem w szkołach macierzystych( jezyk polski,wiedza o Polsce).Realizowany program nauczania z wyżej wymienionych przedmiotów zgodny jest z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dla szkół poza granicami dopuszczonego do użytku szkolnego przez MEN. Szkoła prowadzi także zajęcia dodatkowe z religii. Szkoła posiada dobrą bazę dydaktyczną. Zajęcia odbywają się w nowoczesnych, estetycznych salach lekcyjnych wyposażonych w sprzęt audiowizualny i pomoce dydaktyczne. W szkole jest biblioteka z bogatym księgozbiorem, liczącym ok. 15 tys. woluminów i posiadamy także mediotekę.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zapisy odbywają się od kwietnia do  sierpnia i w razie potrzeby przez cały rok. Można to zrobić bezpośrednio w sekretariacie, telefonicznie lub za pomocą e-maila. Szkoła jest nieodpłatna.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

I termin rekrutacji - kwiecien - czerwiec

II termin rekrutacji - lipiec - sierpien

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

1.09. 2016 r.

17.06.2017 r.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwo Ministerstwa Edukacji Narodowej

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Kierownik SPK zatrudnia nauczycieli na podstawie Karty Nauczyciela i przepisów wynikających z polskiego Kodeksu Pracy.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Rada rodziców działa w oparciu o swój Statut, który jest zgodny ze Statutem SPK. Rolę Rady określają ww. dokumenty i polskie prawo oświatowe.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---