Data aktualizacji: 2016-10-05

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Katharina -Heinroth Państwowa Polsko-Niemiecka Podstawowa Szkoła Europejska w Berlinie
- w języku lokalnym *Katharina-Heinroth-Grundschule Staatliche Europa-Schule Berlin Deutsch-Polnisch
Miejscowość *Berlin
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Münstersche Straße 15-17

 

 

Kod pocztowy*

10709

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Berlin
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0049 30 890 439 51 0Faks (z numerem kierunkowym kraju) 0049 30 891 50 79

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): sekretariat@katharina-heinroth-grundschule.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Ewa Kampes

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Sekretariat Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Senat Berlina

Rok powstania szkoły.*
1998
Krótki opis szkoły *

Państwowa Szkoła Podstawowa o profilu: Polsko- Niemiecka Szkoła-Europejska; powołana przez Senat Berlina jako jedna z 9 typów Szkół Europejskich w Berlinie. Od roku 2008 w nowej siedzibie razem z podstawową szkołą regularną Kathatina-Heinroth- Grundschule. Zgodnie z ramowym programem nauczania dla Szkół Europejskich w Berlinie tzw. SESB (Staatliche Europa-Schule Berlin) już od pierwszego roku nauki zajęcia odbywają się w dwóch językach wykładowych : niemieckim i polskim zgodnie z ustaleniami w programie. Zgodnie z programem naukę języka polskiego jako ojczystęgo mogą pobierać uczniowie, którzy zdali test językowy z j. polskiego na poziomie języka ojczystego. Test przeprowadzany jest w szkole, a odbycie go jest jednym z warunków przyjęcia. Koncepcja zakłada, że dzieci od początku znają obydwa języki: polski i niemiecki. Znajomość języka drugiego, słabszego (tzw. języka partnerskiego) może pozostawać na niskim poziomie percepcji. Po 9 latach edukacji dziecko powinno posługiwać się obydwoma językami (polskim i niemieckim) na poziomie języka ojczystego. W 2005r. powołano jako kontynuację szkoły podstawowej, ponadpostawową szkołę SESB-Deutsch/Polnisch w Robert-Junkg-Obreschule, gdzie dzieci mogą odbywać naukę do matury, a wszystkie składane egzaminy przeprowadzane są w językach wykładowych tzn. po polsku lub po niemiecku w zależnoci od przedmiotu i języka, w którym odbywały się zajęcia lekcyjne. W szkole podstawowej pracę nauczycieli wspierają wychowawcy, gdyż dzieci mają obowiązek przebywania w szkole do godz. 16.00.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Berlin, stolica Niemiec. 80 km od granicy z Polską. Duża aglomeracja miejscka ( ok. 3,49 mln mieszkańców) Szacunkowo mieszka tu ok.100 tys. osób przyznających się do polskiego pochodzenia lub obywatelstwa.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Szkoła jest szkołą państwową, zatem nie ma opłat związanych z przyjęciem. Ma status szkoły o specjalnym profilu, dlatego terminy zapisu przypadają zawsze wcześniej niż do szkół regularnych, czyli na jesieni roku poprzedzającego i każdorazowo ustalane i podawne są przez Senat Berlina. To jedyna tego typu szkoła w Berlinie, dlatego nie obowiązuje rejonizacja, ale konieczne jest odmeldowanie dziecka w rejonie zamieszkania. Aktualne informacje o terminach zapisów można znaleść na stronach internetowych szkoły oraz Senatu Berlina.


W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Szkoła jest niemiecką szkołą państwową. Ma status szkoły o specjalnym profilu, dlatego terminy zapisu przypadają zawsze wcześniej niż do szkół regularnych, czyli na jesieni roku poprzedzającego i każdorazowo ustalane i podawne są przez Senat Berlina. To jedyna tego typu szkoła w Berlinie, dlatego nie obowiązuje rejonizacja, ale konieczne jest odmeldowanie dziecka w rejonie zamieszkania. Aktualne informacje o terminach zapisów można znaleść na stronach internetowych szkoły oraz Senatu Berlina.

Termin naboru do szkoły do klasy pierwszej na rok szkolny 2017/ 2018 : od 26.09.2016r. do 26.10.2016r . Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły, gdzie można po polsku uzyskać informację.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia w roku szkolnym 2016/2017 zaczynają się  05.09.2016r. i trwają do 20.07.2017r.


Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Na koniec każdego roku szkolnego uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia państwowej szkoły funkcjonującej w lokalnym systemie oświatowym, a wraz z ukończeniem klasy 6, także dokumenty umożliwiające ubieganie się o miejsce w każdej ze szkół ponadpodstawowych w Niemczech. Istnieje oczywiście możliwość kontynuowania nauki w systemie Szkoły Europejskiej aż do matury w Robert-Jungk-Oberschule.


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Senat Berlina na ogólnie obowiązujących zasadach
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Tak, wspiera i działania nauczycieli i dyrekcji,a takze inicjuje i przeprowadza różne imprezy i działania w oparciu o grono rodziców we współpracy z nauczycielami i wychowawcami.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---