Data aktualizacji: 2009-10-09

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkola im. Marii Konopnickiej
- w języku lokalnym *Maria Konopnicka Polish Supplementary School
Miejscowość *Royal Leamington Spa
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Sydni Centre, Cottage Square, Sydenham

 

 

Kod pocztowy*

CV31 1PT

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447545261513Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polishschool@ymail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Zarzad Szkoly Polskiej

Rok powstania szkoły.*
2009
Krótki opis szkoły *
Celem Szkoły Polskiej jest nauczanie języka polskiego, historii, geografii Polski, religii oraz edukacja przedszkolna i początkowa, pielęgnowanie i przekazywanie polskich tradycji młodemu pokoleniu oraz wspieranie integracji młodych Polaków w życie Wielkiej Brytanii.
Wprowadziliśmy również język angielski oraz zajęcia muzyczno-teatralne.
Zajęcia lekcyjne bedą odbywać się zgodnie z programem Polskiej Macierzy Szkolnej.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Leamington Spa, właściwie Royal Leamington Spa to miejscowość zwykle zwana po prostu Leamington, jest centralnym miasteczkiem hrabstwa Warwickshire, Wielka Brytania. Nazwa miasta wzięła się od nazwy przepływającej przez miasto rzeki Leam. Leamington Spa leży w bardzo centralnej części Anglii, przylegająca dzielnica Lillington jest miejscem, gdzie oznaczono geograficzny dokładny punkt centralny Anglii (Midland Oak).


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zapisy prowadzone sa droga mailowa polishschool@ymail.com lub telefonicznie 7545261513. Oplata wynosi 7 funtow za pierwsze dziecko, 5 funtow za drugie, 4 funty za trzecie - za jedna sesje sobotnia (4 godziny).Oplaty pobierane sa za miesiac z gory. Zapisy prowadzone sa przez caly rok.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkola wydaje dyplomy zakonczenia roku szkolnego oraz ukonczenia szkoly, zaswiadczenia o uczeszczaniu do szkoly, referencje dla pracownikow oraz CRB (zaswiadczenia o niekaralnosci)

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor Szkoly na zasadzie wolontariatu. Kryteriami przyjmowania sa wyksztalcenie, doswiadczenie zawodowe oraz niekaralnosc. Zatrudniamy rowniez nauczycieli stazystow.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Rada Rodziców (RR) działa w oparciu o Statut Szkolny. Poniższy dokument stanowi uszczegółowienie tylko niektórych zasad postępowania RR.

§ 1. RR i Zarząd Szkoły prowadzi na bieżąco dokumentację, w tym Statut Szkolny, Aneksy do Statutu, protokoły zebrań RR i Zgromadzenia Rodziców, listy okolicznościowe etc. Dokumentacja ta jest dostępna do wglądu Rodziców w każdą sobotę szkolna.

§ 2. RR zajmuje się szkolnymi gablotami – ogłoszeń i wystaw okolicznościowych.

§ 3. Posiedzenia RR, organizowane w soboty, w zależności od potrzeb, Posiedzenia są protokołowane i dokumentacja jest umieszczana w dokumentach Szkoły. Bieżące ogłoszenia są wywieszane na tablicy ogłoszeń.

§ 4. RR sporządza aktualną listę swoich członków.

§ 5. RR wnosi proponowane zmiany do istniejącego Statutu Szkoły po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Rodziców.

§ 6. RR wnosi i zatwierdza poprawki do Aneksów Statutu Szkolnego w tym te dotyczące obowiązków RR i obowiązków ucznia.

§ 7. RR zwołuje Walne Zebranie Rodziców dwa razy w roku szkolnym, tj. we wrześniu w sobotę rozpoczynającą rok szkolny i w pierwsza sobotę szkolna lutego, oraz dodatkowe w razie potrzeby. Na Zebraniu przedstawia ustne sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 8. RR informuje o dacie dodatkowej zebrań poprzez wywieszenie zawiadomienia w gablocie przynajmniej 2 soboty szkolne przed wyznaczonym terminem.

§ 9. Razem z Radą Pedagogiczną RR stara sie wzbogacać program kulturalny Szkoły poprzez organizacje konkursów plastycznych, recytatorskich i innych dodatkowych zajęć dla uczniów.

§ 10. Na początku roku szkolnego RR dostarcza do nauczycieli kopię Praw i Obowiązków ucznia oraz RR do podpisania przez każdego ucznia i/lub jego rodzica.

§ 11. W celach integracji środowiska polskiego, RR corocznie udostępnia Rodzicom aktualna listę z domowymi adresami i telefonami uczniów z wyjątkiem tych, których Rodzice lub Rodzic zastrzega sobie, ze tego nie chcą.

§ 12. RR wspiera imprezy i akcje dochodowe (loterie, zabawy etc.) mające pomóc finansowaniu Szkoły.


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---