Data aktualizacji: 2017-01-31

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Języka i Kultury Polskiej przy PMK Bielefeld
- w języku lokalnym *Schule der Polnischen Sprache und Kultur an der PKM in Bielefeld
Miejscowość *Bielefeld
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Stieghorster Str. 31

 

 

Kod pocztowy*

33605

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kolonia
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +49 521 270 10 18Faks (z numerem kierunkowym kraju) +49 521 270 10 19

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkola@pmk-bielefeld.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego przy Polskiej Misji Katolickiej w Bielefeld.
Bildungszentrum zur Förderung der Polnischen Sprache, Kultur und Tradition bei der Polnischen Katholischen Mission in Bielefeld e.V.
33605 Bielefeld ~ Greifswalder Str. 65 ~ Tel. (0521) 2 70 10 18 ~ Fax (0521) 2 70 10 19

Rok powstania szkoły.*
1991
Krótki opis szkoły *
Szkoła Języka i Kultury Polskiej ma charakter uzupełniający w stosunku do niemieckiego systemu oświaty. Na lekcjach języka polskiego uczniowie zdobywają i pogłębiają swoje umiejętności w posługiwaniu się językiem.
Szczegóły na temat specyfiki i charakteru szkoły oraz celów jakie sobie wyznacza i realizuje można przeczytać na stronie internatowej: www.pmk-bielefeld.de/szkola


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Bielefeld jest miastem położonym w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Kandydatów do nauki ( 6 -18 lat) można zapisać do szkoły na początku każdego roku szkolnego, nie później niż do końca września.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Zaliczając pomyślnie rok nauki w szkole uczniowie otrzymują dwujęzyczne świadectwo wydawane przez Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V.
Na prośbę rodziców, uczniowie mogą, na krótko przed końcem roku szkolnego, dostać dodatkowe zaświadczenie potwierdzające udział w lekcjach języka polskiego do przedłożenia w szkołach niemieckich.


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Rada Rodziców wspiera Grono Pedagogiczne w organizowaniu życia szkoły po lekcjach.


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---