Data aktualizacji: 2019-09-24

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Sobotnia Szkoła im. Jana Pawla II w Liverpoolu
- w języku lokalnym *John Paul II Polish Saturday School in Liverpool
Miejscowość *Liverpool
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Aviemore Rd

 

 

Kod pocztowy*

Liverpool, L13 3BB

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Manchester
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447394068572Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@polskaszkolawliverpool.org.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

brak

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Alexandra Mrozik

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna Kościołowska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Jesteśmy szkołą niezależną, która powstała z inicjatywy rodziców. Jesteśmy zarejestrowani w PMS, National Resource Centre for Supplementary Education (NRCSE) oraz Supplementary Schools Network in Liverpool. Od 2019 jesteśmy zarejestrowani jako Charity (Registered Charity no. 1183518 (CIO) in England And Wales).

 


Rok powstania szkoły.*
2005
Krótki opis szkoły *


Placówka liczy obecnie 250 uczniów i mieści się w St. Cuthbert's Catholic Primary School, Aviemore Rd, L13 3BB. Jesteśmy organizacją funkcjonującą jako charity (Registered Charity no. 1183518 (CIO) in England And Wales). Ściśle współpracujemy z polską parafią w Liverpool oraz innymi, brytyjskimi organizacjami społecznymi, jak lokalny City Council, Kensington Regeneration i organizacjami zrzeszonymi w Community Network. Jesteśmy członkami National Resource Centre for Supplementary Education (NRCSE) oraz Supplementary Schools Network in Liverpool.


Program nauczania obejmuje język polski, historię i geografię Polski oraz religię. Opieramy sie na dwóch podstawach programowych dla dzieci polonijnych: MEN-u i Polskiej Macierzy Szkolnej. Korzystamy z podręczników wydanych przez wydawnictwa polskie w kraju i zagranicą oraz wydanych przez Polską Macierz Szkolną. Wszystkie potrzebne podręczniki i ćwiczenia można nabyć na miejscu w szkole.


Nasza szkoła opiera się głównie na wolontariacie – nauczyciele natomiast mają wybór odniśnie współpracy z nami: wolontariat lub samozatrudnienie).  


Zajęcia odbywają się w soboty od 10.30 do 14.00. Dzieci, które uczestniczą w dodatkowych zajęciach tanecznych lub plastycznych, zostają do godziny 15.00.


Posiadamy wszystkie możliwe regulaminy wymagane przez angielskie władze oświatowe. Wszyscy nasi wolontariusze – nauczyciele, asystenci oraz Rada Szkoły- posiadają ważne świadectwa o niekaralności DBS (dawne CRB).
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Obecnie środowisko polskie w Liverpool zrzesza wiele generacji. Najliczniejszą stanowi ostatnia fala tzw. emigracji ekonomicznej. Często są to ludzie bardzo młodzi, jednak większość to osoby w przedziale wiekowym od 30 - 50. Ogromną rolę odgrywa polska szkoła i parafia. Nie mamy niestety swojego Kościoła, ale wynajmujemy taki na niedzielne msze przy Metropolitan Cathedral of Christ the King. Wspólnie z parafią, polskim portalem oraz innymi angielskimi organizacjami organizujemy spotkania, mające na celu krzewienie polskiej kultury i tradycji jak również integracji z innymi społecznościami.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19240
              - 2019/20250

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia w szkole rozpoczynają się zwykle w drugą sobotę września, a kończą w pierwszej połowie lipca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Szkoła wydaje świadectwo ukończenia danej klasy oraz certyfikat uczęszczania do szkoły . Certyfikat wydawany jest w wypadku gdy dziecko przyjęte było w środku roku szkolnego, co uniemożliwiło mu zaliczenie materiału danej klasy. Certyfikat nie różni się wizerunkiem od świadectwa, zawiera natomiast informację o uczęszczaniu do szkoły w danym roku szkolnym, a nie o jej zakończeniu, tudzież zaliczeniu.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele zatrudniani są przez Radę Szkoły w procesie rozmowy kwalifikacyjnej. 
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
W skład Rady szkoły wchodzą przedstawiciele rodziców.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---