Data aktualizacji: 2018-10-04

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkola Przedmiotow Ojczystych im. Jana Pawla II w Liverpool
- w języku lokalnym *John Paul II Polish Saturday School in Liverpool
Miejscowość *Liverpool
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Aviemore Rd

 

 

Kod pocztowy*

Liverpool, L13 3BB

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Manchester
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447394068572Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@polskaszkolawliverpool.org.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

brak

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Alexandra Mrozik

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna Kościołowska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Nasza szkoła nie podlega żadnej instytucji - jesteśmy szkołą niezależną, która powstała z inicjatywy rodziców. Jesteśmy zarejestrowani w PMS, National Resource Centre for Supplementary Education (NRCSE) oraz Supplementary Schools Network in Liverpool.


Rok powstania szkoły.*
2005
Krótki opis szkoły *


Placówka liczy obecnie 230 uczniów i mieści się w St. Cuthbert's Catholic Primary School, Aviemore Rd, L13 3BB. Jesteśmy organizacją funkcjonującą jako stowarzyszenie. Ściśle współpracujemy z polską parafią w Liverpool oraz innymi, brytyjskimi organizacjami społecznymi, jak lokalny City Council, Kensington Regeneration i organizacjami zrzeszonymi w Community Network. Jesteśmy członkami National Resource Centre for Supplementary Education (NRCSE) oraz Supplementary Schools Network in Liverpool.


Program nauczania obejmuje język polski, historię i geografię Polski oraz religię. Opieramy sie na dwóch podstawach programowych dla dzieci polonijnych: MEN-u i Polskiej Macierzy Szkolnej. Korzystamy z podręczników wydanych przez wydawnictwa polskie w kraju i zagranicą oraz wydanych przez Polską Macierz Szkolną. Wszystkie potrzebne podręczniki i ćwiczenia można nabyć na miejscu w szkole.


Nasza szkoła opiera się głównie na wolontariacie – pracujący w naszej szkole: nauczyciele, asystenci jak i administracja poświęcają swój prywatny czas i chęci dla dobra szkoły.


Zajęcia odbywają się w soboty od 10.30 do 14.00. Dzieci, które uczestniczą w dodatkowych zajęciach tanecznych lub plastycznych, zostają do godziny 15.00.


Posiadamy wszystkie możliwe regulaminy wymagane przez angielskie władze oświatowe. Wszyscy nasi wolontariusze – nauczyciele, asystenci oraz Rada Szkoły- posiadają ważne świadectwa o niekaralności DBS (dawne CRB).
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Obecnie środowisko polskie w Liverpool zrzesza wiele generacji. Najliczniejszą stanowi ostatnia fala tzw. emigracji ekonomicznej. Często są to ludzie bardzo młodzi, jednak większość to osoby w przedziale wiekowym od 30 - 50. Ogromną rolę odgrywa polska szkoła i parafia. Nie mamy niestety swojego Kościoła, ale wynajmujemy taki na niedzielne msze przy Metropolitan Cathedral of Christ the King. Wspólnie z parafią, polskim portalem oraz innymi angielskimi organizacjami organizujemy spotkania, mające na celu krzewienie polskiej kultury i tradycji jak również integracji z innymi społecznościami.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?


Dziecko można zapisać w każdym momencie (rekrutacja na kolejny rok szkolny odbywa się w maju), natomiast będzie przyjęte w zależności od wolnego miejsca. Aby zapisać dziecko do szkoły należy wypełnić formularz osobowy ucznia: https://polskaszkolawliverpool.org.uk/apps/registration.htmlW jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Rekrutacja na kolejny rok akademicki odbywa się w maju. Dziecko można zapisać w każdym momencie, natomiast będzie przyjęte w zależności od wolnego miejsca. Ze względu na listy długie oczekujących do przedszkola i młodszych klas, zachęcamy aby zapisać dziecko jak najwcześniej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia w szkole rozpoczynają się zwykle w drugą sobotę września, a kończą w pierwszej połowie lipca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Szkoła wydaje świadectwo ukończenia danej klasy oraz certyfikat uczęszczania do szkoły . Certyfikat wydawany jest w wypadku gdy dziecko przyjęte było w środku roku szkolnego, co uniemożliwiło mu zaliczenie materiału danej klasy. Certyfikat nie różni się wizerunkiem od świadectwa, zawiera natomiast informację o uczęszczaniu do szkoły w danym roku szkolnym, a nie o jej zakończeniu, tudzież zaliczeniu.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele zatrudniani są przez Radę Szkoły w procesie rozmowy kwalifikacyjnej. 
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
W skład Rady szkoły wchodzą przedstawiciele rodziców.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---