Data aktualizacji: 2018-10-20

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. św. Stanisława Kostki w Manchesterze
- w języku lokalnym *Polish Saturday School in Manchester
Miejscowość *Manchester
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Loreto High School, Nell Lane, Manchester

 

 

Kod pocztowy*

M21 7SW

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Manchesterze
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 (0)793 466 3173Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkola@polskaszkolamanchester.org

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Danuta Antonik

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Jan Rapacz Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

POLSKA SZKOŁA PRZEDMIOTÓW OJCZYSTYCH im. św. Stanisława Kostki w Manchesterze

THE POLISH SATURDAY SCHOOL IN MANCHESTER

Organizacja Charytatwyna (Charity No. 1160848)

c/o 196 Lloyd Street North, Manchester, M14 4QB


Rok powstania szkoły.*
1949
Krótki opis szkoły *

Szkoła przygotowuje uczniów do maturalnych egzaminów państwowych z języka polskiego jako obcego na poziomie GCSE i A-level. Przy szkole działa zespół taneczny i wokalny. Każdego roku szkoła bierze udział w akademii z okazji Odzyskania Niepodległości, wystawia Jasełka oraz organizuje akademię 3-go Maja. Bierze udział w życiu religijnym i kulturowym Polaków w Manchester.

Działające w ramach szkoły Rada Opiekuńcza i Koło Rodziców i Nauczycieli zajmują się utrzymaniem i dalszym rozwojem szkoły. Szkoła działa w ścisłej współpracy z parafią p.w. Miłosierdzia Bożego oraz z organizacjami społecznymi działającymi na terenie Manchester. Działalność naszej szkoły wspiera również Polska Macierz Szkolna, która organizuje kursy i szkolenia dla nauczycieli i uczniów oraz dostarcza pomoce naukowo-dydaktyczne. Nasza szkoła należy również do brytyjskich organizacji wspierających działaność szkół mniejszości etnicznych na poziomie lokalnym (Manchester Supplementary Schools Network) oraz krajowym (the National Resource Centre for Supplementary Education).

Polska Szkoła Nauczania Przedmiotów Ojczystych w Manchester uczy: języka polskiego, literatury, geografii i historii polskiej, dziedzictwa narodowego, w tym kultury i tradycji oraz religii. Głównym i nadrzędnym celem szkoły jest wychowanie dzieci w duchu umiłowania naszej Ojczyzny. Do realizacji tych celów służy program nauczania, który składa się z:

  • nauczania języka polskiego i literatury
  • wychowania religijnego
  • wychowania kulturowego
  • wychowania patriotycznego

Poprzez przekazywaną wiedzę chcemy tak wychować uczniów, aby byli dumni ze swego pochodzenia a w dorosłym życiu, gdziekolwiek zamieszkają, aby stali się ambasadorami polskiej kultury i naszej bogatej polskiej tradycji.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Manchester w Wielkiej Brytanii, w Anglii, w hrabstwie metropolitalnym Greater Manchester.

Manchester jest położony u podnóża Gór Pennińskich, nad rzeką Irwell. Jest to jeden z najważniejszych ośrodków przemysłowych Anglii. Ważne centrum życia kulturalnego i naukowego.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19446
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Szkoła prowadzi zapisy uczniów w sposób ciągły, chociaż najintensywniej pod koniec i na początku każdego roku szkolnego.

Zapisy odbywają się w szkole oraz sali polskiej parafii w Manchesterze, są ogłaszane na stronie szkoły, plakatami w miejscach odpwiedzanych przez Polonię, w biuletynie parafialnym oraz podczas mszy.

Do niektórych klas, zwłaszcza przedszkola i szkoły podstawowej, mogą być konieczne listy oczekujących, ze względu na ograniczoną liczebność oddziałów. Wysokość opłaty jest zależna od liczby dzieci/dorosłych z danej rodziny uczęszczających do szkoły.

Aktualne opłaty są zamieszczone na stronie szkoły http://www.polskaszkolamanchester.org/?page_id=19

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Rejestracje dla nowych uczniów w okresie od czerwca do lipca na kolejny rok szkolny

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Szkoła prowadzi zajęcia wyłącznie w soboty (średnio 33 soboty rocznie), w godzinach 9.00-12.45

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje świadectwa ukończenia odpowiedniego etapu nauki na zakończenie każdego roku szkolnego.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Rada Powieników. Na zasadzie wolontariatu.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Przy szkole działa Rada Rodziców, której zadaniem jest pomoc w organizacji sobotnich zajęć szkolnych oraz wszelkich szkolnych imprez. Przedstawiciele Rady Rodziców mają również reprezentanta/ów w zarządzie szkoły.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---