Data aktualizacji: 2018-12-20

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polskie Gimnazjum im.Juliusza Słowackiego
- w języku lokalnym *Polské Gymnázium - Polskie Gimnazjum im.Juliusza Słowackiego, příspěvková organizace
Miejscowość *Czeski Cieszyn
Kraj *

Czechy

Ulica, nr domu*Havlíčkova 13/213

 

 

Kod pocztowy*

737 01

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny Rzeczpospolitej w Ostrawie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +420 558 731 352Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@gympol.cz; maria.jarnot@gympol.cz

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

.

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Andrzej Bizoń

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Maria Jarnot Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Moravskoslezský kraj, 28. října, 702 18 Ostrava

Rok powstania szkoły.*
1909
Krótki opis szkoły *
Polskie Gimnazjum im.Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie jest jedyną polską szkołą średnią w Republice Czeskiej. W roku szkolnym 2018/2019 kształci się w szkole 327 uczniów w 12 klasach. Studium jest czteroletnie, profil kształcenia ogólny. Uczniowie uczą się oprócz języka polskiego i czeskiego dwóch języków obcych (wybór: język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski). W klasach trzecich i czwartych uczniowie poszerzają swoje wiadomości na przedmiotach fakultatywnych (wybór kieruje się według zainteresowania uczniów i możliwości szkoły). Studium kończy się egzaminem maturalnym. Egzamin w Republice czeskiej ma dwie części - państwową - gdzie uczeń zdaje obowiązkowo z języka czeskiego oraz z języka obcego lub matematyki (od 2021 ze wszystkich tych przedmiotów) oraz części profilowej (szkolnej) z języka polskiego  i jednego przedmiotu wybieralnego - języki obce, matematyka, nauki społeczne, historia, geografia, fizyka, chemia, biologia, informatyka itd. , które nie były wybrane w części państwowej.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W Czeskim Cieszynie  żyje ludność czeska i polska mniejszość narodowa. Nasza młodzież dojeżdża jednak do Czeskiego Cieszyna ze wszystkich zakątków Śląska Cieszyńskiego na terenie Republiki czeskiej - od Bogumina po Mosty koło Jabłonkowa.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19327
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Trzeba podać zgłoszenie do 1 marca danego roku. Nie ma opłat.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Do 1 marca każdego roku.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

1.9. - 30.6.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje świadectwa na końcu półrocza i roku szkolnego oraz świadectwo maturalne.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Szkoła posiada osobowość prawną i zatrudnia nauczycieli.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Tak, pełni rolę organu doradczego i kontrolnego.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---