Data aktualizacji: 2019-01-31

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *POLSKA SZKOŁA UZUPEŁNIAJĄCA W WISBECH
- w języku lokalnym *POLISH SUPPLEMENTARY SCHOOL IN WISBECH
Miejscowość *Wisbech
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*69A Queens Road

 

 

Kod pocztowy*

PE13 2PH

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0044 7925596996Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): pl.school.wisbech@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Monika Werner

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Monika Werner Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Rosmini Centre Wisbech
69a Queens Road.

Wisbech
PE13 2PH


Rok powstania szkoły.*
2009
Krótki opis szkoły *

Polska Szkoła Uzupełniająca (Polish Supplementary School) w Wisbech powołana jest w celu nauki języka polskiego, historii i geografii Polski.

Nadrzędnym celem jest wychowywanie dzieci i młodzieży w tradycji i kulturze polskiej.

Polska Szkoła Uzupełniająca od wrzesnia 2015 r jest Stowarzyszeniem (Unincorporated Association). W przeszłości była jednym z głównych projektów Fundacji Rosmini Centre - Charity Nr: 1122617, Company Nr: 06219210. Managerem Centrum jest p. Anita Grodkiewicz.

Dyrektorem szkoły jest p. Monika Werner a z-cą dyrektora jest p. Małgorzata Czuba.

Od listopada 2015r działa oddział przedszkolny w Polskiej Szkole Uzupełniającej. Nauczycielem grupy przedszkolnej jest p.Anna Pióro.

Siedzibą Szkoły jest budynek Rosmini Centre Wisbech – 69a Queens Road, Wisbech,

PE13 2PH,Cambridgeshire, Wielka Brytania. Działalność szkoły finansowana jest z opłat uiszczanych przez rodziców / opiekunów. Dodatkowo szkoła pozyskuje środki od organizacji charytatywnych, imprez organizowanych przez szkołę oraz prywatnych sponsorów.


Wszyscy nauczyciele posiadają niezbędne do nauczania wyższe wykształcenie pedagogiczne oraz certyfikat o niekaralności.

W minionym roku szkolnym staraliśmy się stworzyć uczniom jak najlepsze warunki do nauki poprzez zakup pomocy dydaktycznych, udostępnianie pracowni komputerowej oraz organizowanie lekcji bibliotecznych.

W szkole zostało przeprowadzone wstępne badanie dotyczące ryzyka dysleksji u dzieci naszej szkoły. Rodzice, którzy brali udział w badaniu, a u których dzieci wykryto podejrzenie dysleksji zostali indywidualnie poinformowani o wyniku badania i wsparcie merytoryczne zostało im udzielone.

W czasie zajęć zajęć, każde dziecko jest traktowane indywidualnie i szybko są wychwytywane wszelkie zmiany dotyczące rozwoju edukacyjno – emocjonalnego dziecka. Nasi nauczyciele bardzo zwracają uwagę na poprawność wymowy oraz skład wypowiedzi u dzieci.

Dni zajęć są ułożone zgodnie z harmonogramem dni nauczania w szkołach lokalnych.

Wybierając tematy zajęć nauczyciele kierują się wskazówkami metodycznymi do nauki dzieci zawartymi w „Podstawie programowej dla dzieci polskich uczących się za granicą” oraz w „Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla przedszkoli i szkół podstawowych w Polsce”

Szkoła wydaje własne dyplomy ukończenia szkoły oraz szczegółową opinię opisową.

Uczniowie korzystają z podręczników takich samych jak ich rówieśnicy w Polsce. Głównymi pomocami dydaktycznymi są podręczniki wydawnictwa Nowa Era: „Entliczek, pentliczek” – pakiet 5-latka,” Pakiet starszego przedszkolaka”, seria „Nowe Już w szkole”,seria „Moja Historia”, seria„Daję słowo”, seria„Przyroda”. Ponadto, uczniowie mają dostęp do map, atlasów geograficznych i historycznych.

Korzystamy z wielu dodatkowych materiałów selektywnie wybranych i przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego jak „Ortografia ze smokami” -Wydawnictwa Aksjomat,„Mówię! Wierszyki i zabawy logopedyczne utrwalające prawidłową wymowę głosek”, -Wydawnictwa Harmonia,„Miks ciszków,syczków,szumków” –Wydawnictwa BEA,oraz uwielbiane przez dzieci podczas zajęć „Łamigłówki dla mądrej główki” Wydawnictwa REA.

Szkoła zapewnia uczniom dostęp do sali komputerowej oraz polskiej literatury. Nasza biblioteka mieści ponad 100 woluminów literatury dziecięcej, w tym lektury szkolne.

Szkoła prowadzi zajęcia biblioteczne, plastyczne oraz teatralne.

Podczas zajęć bibliotecznych, zaznajamia się dzieci z działalnością biblioteczki szkolnej oraz autorami polskiej literatury dziecięcej. Ponadto uczniowie zapoznają się z historią pisma i pierwszymi księgami. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się lekcje biblioteczne dotyczące części składowych książek oraz procesu ich tworzenia.

Ogromnym zainteresowaniem uczniów naszej szkoły cieszą się zajęcia plastyczne, podczas których dzieci uczą się własnoręcznego wykonywania kartek bożonarodzeniowych, ozdób choinkowych, przepięknych palm wielkanocnych, dekorowania jaj wielkanocnych.

Ubiegłoroczne zajęcia teatralne rozwijały wszechstronnie naszych uczniów. Uczyli się oni poprawnej dykcji, ekspresji wypowiedzi, rytmiki, gry aktorskiej. Ciężka praca uczniów zaowocowała pięknym koncertem kolęd w lokalnym kościele parafialnym oraz przedstawieniem Jasełek dla rodziny i przyjaciół.

Dodatkowo szkoła nawiązała kontakt z Teatrem Syrena w Londynie i organizuje wyjazdy uczniów na polskie przedstawienia dla dzieci.

Podczas zaledwie kilkuletniej działalności, Szkoła bardzo często współpracowała z lokalna społecznością.

Chętnie organizujemy międzynarodowe imprezy integracyjne, lub sami bierzemy udział w przedsięwzięciach mających na celu przybliżenie polskiej kultury lokalnej społeczności.

Wśród imprez integrujących nasza społeczność z innymi nacjami były:
• Dzień Kultury Polskiej
• International Coulture Day ( Dzień Kultur)
• Christmas Carol Concert (Koncert Kolęd)
• Rose Fair
• Fancy Dress Party ( Bal Karnawałowy)
• International Children’s Day ( tradycyjny Dzień Dziecka)
• Easter Activity Day (uczyliśmy, jak zrobić tradycyjną palmę wielkanocną)Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1965
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zapisu dziecka do szkoły dokonuje się po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, zaznajomieniu się z regulaminem szkoły i regulacjami bezpieczeństwa obowiązującymi w Rosmini Centre oraz uiszczeniem pierwszej raty czesnego oraz depozytu w wysokosci dwóch miesięcznych rat.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dyplom i świadectwa ukończenia klasy oraz szczegółowa ocena opisowa.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia Dyrektor Szkoły.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

RADA RODZICÓW I ZARZĄD RADY RODZICÓW

1. Społeczność szkolną tworzą uczniowie, ich rodzice / opiekunowie, nauczyciele oraz Dyrektor szkoły.

2. Rodzice dzieci zapisanych do szkoły stają się automatycznie członkami Rady Rodziców (The Parent’s Committee) i są zobowiązani wywiazywać się ze swoich zadań w stosunku do szkoły.

3. Zadaniem Rady Rodziców jest:

a) bezwzględne przestrzeganie Regulaminu Szkoły

b) bezwzględne przestrzeganie Obowiązków Rodziców/Opiekunów

c) wspieranie szkoły w wychowaniu ojczystym dzieci,

d) pełna współpraca z Dyrektorem Szkoły, gronem pedagogicznym i Zarządem Rady Rodziców,

e) uczestnictwo w zebraniach zwoływanych przez Dyrektora Szkoły jak i Zarząd Rady Rodziców,

f) odbywanie dyżurów w szkole, jeśli istnieje takie zapotrzebowanie

g) pomoc w organizowaniu imprez szkolnych

h) asystowanie nauczycielom młodszych grup podczas prowadonych przez nich zajęć, jeśli istnieje takie zapotrzebowanie.

4. Rada Rodziców wybiera spośród siebie Zarząd Rady Rodziców (The Board of Parent’s Committee), który na bieżąco jest informowany o wszystkich sprawach dotyczących szkoły.

5. W skład Zarządu Rady Rodzicielskiej wchodzą: Przewodniczący , jego Zastępca oraz Skarbnik. Dyrektor wyznacza im zakres obowiązków.

6. Zarząd Rady Rodzicielskiej bierze udziału w głosowaniach uchwalających ważne decyzje dotyczące szkoły, w sile 2 głosów podczas Walnego Zebrania Głównego Zarządu Szkoły

Do zadań Zarządu Rady Rodziców należy:

a) wybór Dyrektora Szkoły

b) wspólpodejmowanie decyzji w sprawach statutowych

c) wspólpodejmowanie decyzji w sprawach regulaminowych

d) wspólpodejmowanie decyzji w sprawach finansowych

e) wypełnianie poleceń Dyrektora szkoły

f) współpraca z gronem pedagogicznym

g) uczestnictwo w Walnych Zebraniach

h) organizowanie odpowiedniej liczby osób do bezpiecznego pełnienia dyżurów

i) przestrzeganie Regulaminu Szkoły i Regulaminu Rady Rodziców

j) zarządzanie drobnymi finansami szkoły


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---