Data aktualizacji: 2019-02-19

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem nauczania
- w języku lokalnym *Základní škola a Mateřská škola s polský jazykem vyučovacím
Miejscowość *Havířov - Bludovice
Kraj *

Czechy

Ulica, nr domu*Selská 14/429

 

 

Kod pocztowy*

73601

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Ostrawa
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +420 596 434 093Faks (z numerem kierunkowym kraju) +420 596 434 093

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): pzs.bludovice @seznam.cz

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

statutární město Havířov

736 01 Havířov - Město, Svornosti 86/2


Rok powstania szkoły.*
1911
Krótki opis szkoły *

W szkole jest 6 klas, w których uczą się uczniowie od 6 do 15 lat. Częścią składową organizacji jes także pzedszkole.

Językiem wykładowym jest język polski. Prócz tego od klasy drugiej uczniowie uczą się czeskiego, od trzeciej angielskiego a od ósmej niemieckiego.

Szkoła pracuje wg własnego programu edukacyjnego "Nasza Skoła".


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Na terenie miasta żyje polska mniejszość, która ew dużej mierze zrzesza się w Polskim Związku Kulturalno Oświatowym.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1962
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Początek września - koniec czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
W każdym roku świadectwo, w półroczu wypis świadectwa. W klasie dziewiątej ocena ogólna.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia szkiła jako organizacja formą  umowy.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Dzała Rada szkoły i Macierz szkolna

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---