Data aktualizacji: 2018-09-12

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Akademia Razem - zespół szkół społecznych
- w języku lokalnym *Razem Academy
Miejscowość *hrabstwo Cork
Kraj *

Irlandia

Ulica, nr domu*Cork, Cobh, Ballincollig, Midleton, Clonakilty

 

 

Kod pocztowy*

Cork

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Dublin
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +353 21 395588Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): razemacademy@together-razem.org

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Agata Bialek

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Together Razem Centre Unit 2A, Kilnap Business Park, Old Mallow Road, Cork

Rok powstania szkoły.*
2015
Krótki opis szkoły *
Szkoła działa w formule popołudniowych zajęć języka polskiego oraz wiedzy o Polsce, odbywających się w ciągu tygodnia: wtorki (Cobh) i środy (Cork).
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Cork jest drugim pod względem wielkości, po Dublinie, skupiskiem Polonii w Irlandii. W samym mieście mieszka ponad trzy tysiące sześćset osób z polskim obywatelstwem, zaś w całej aglomeracji miasta liczba ta wynosi ponad dwadziescia tysięcy. 

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1890
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zgłoszenie kandydata do szkoły
 

Zgłoszeniem kandydata na nowego ucznia Szkoły Akademii Razem jest złożenie:

1 wniosku o przyjęcie do Szkoły, wraz z wymaganymi dokumentami,

2 kwestionariusza osobowego dziecka,

3 opłaty wpisowej w wysokości €50 za każde dziecko. Opłata wpisowa gwarantuje dziecku miejsce w szkole i obejmuje czynności związane z przyjęciem  do szkoły.  Opłata jest bezzwrotna z wyjątkiem sytuacji, kiedy szkole nie uda się zebrać minimum 6 uczniów do jednej klasy.  Opłata jest stałą coroczną opłatą przy rejestracji dziecka do szkoły. W przypadku kontynuacji nauki przez dziecko w Akademii Razem, opłata wpisowa  na kolejny rok wynosi €25 za każde dziecko.

 

Do wniosku o przyjęcie do Szkoły należy dołączyć następujące dokumenty:

1 odpis aktu urodzenia dziecka,

2 w przypadku uczniów ubiegających się o przyjęcie do klas 2-6: kopię świadectwa ostatniej ukończonej klasy/szkoły w Polsce (lub w szkole polonijnej),

3 w przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi/zdrowotnymi, opinię specjalisty/lekarza prowadzącego GP /poradni psychologiczno-pedagogicznej,

4 potwierdzenie wpłaty bezzwrotnego wpisowego w wysokości €50 za każde dziecko.

W przypadku nieprzyjęcia dziecka do szkoły z powodu nie  zebrania się klasy opłata  rejestracyjna zostanie zrefundowana w ciągu 30 dni. Opłatę należy uregulować na rachunek Centrum Together-Razem wraz z podaniem imienia i nazwiska nowego ucznia.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Szkoła prowadzi zapisy przez cały rok szkolny.


Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają sie w drugim tygodniu września i kończą na koniec czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje świadectwa szkolne zgodne ze świadectwami ukończenia danej klasy w polskim systemie oświaty. W przypadku powrotu do Polski wiążącym jest raport ze szkoły macierzystej, irlandzkiej.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele zatrudniani są na okres określony -10 mcy przez organizację polonijną Together Razem Centre.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Rada Rodziców jest organem doradczym w szkole. Grupa ta, nosi niestandardową nazwę Kreatywni Rodzice Akademii. Ich zasługi do tej pory to: organizacja wydarzeń szkolnych, a także poza szkołą. Redagowanie i wydawanie kwartalnej gazetki szkolnej ''Sowa''.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---