Polska Szkoła
0 1

O nas

Polska Szkoła jest portalem edukacyjnym prowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej dla wspierania uczestnictwa w kulturze, nauczania języka polskiego, polskiej historii i geografii za granicą w celu podtrzymywania więzi Polaków z Krajem.

Ukraina, Drohobycz - Wystawa: Ostatni emisariusz - Tadeusz Chciuk – Celt

29.11.2015 r. w Drohobyczu (Ukraina) odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. Ostatni emisariusz - Tadeusz Chciuk – Celt. Bohater wystawy to drohobyczanin, żołnierz AK, cichociemny, redaktor i współtwórca Radia Wolna Europa. Wystawa została sprowadzona do Drohobycza z Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, a jest eksponowana w salach Muzeum „Drohobyczyna”.

Czytaj więcej

Egzaminy z języka polskiego


O państwowych egzaminach z języka polskiego jako obcego

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod.

Do egzaminu mogą przystąpić wszyscy dorośli cudzoziemcy i obywatele polscy stale zamieszkali za granicą, niezależnie od tego, czy, gdzie, jak długo i w jaki sposób się przygotowywali.

Znajomość języka polskiego określa się jako umiejętność rozumienia współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej oraz umiejętność używania języka polskiego w mowie i piśmie..

Przedmiotem oceny są następujące sprawność:

 1. Rozumienie ze słuchu;

 2. Poprawność gramatyczna;

 3. Rozumienie tekstów pisanych;

 4. Pisanie;

 5. Mówienie;

Sprawności A, B i C są testowane głównie za pomocą zadań polegających na wyborze właściwej odpowiedzi (multiple choice) lub utworzeniu właściwej formy.

Sprawności D i E testuje się przy zastosowaniu cząstkowych kryteriów oceny. Czynnik subiektywny, nieunikniony w tym przypadku, jest ograniczany poprzez standaryzację kryteriów oceny, podwójną ich weryfikację oraz szkolenie egzaminujących.

Egzaminy certyfikatowe przeprowadzane są na trzech poziomach zaawansowania:

 1. podstawowym;

 2. średnim ogólnym;

 3. zaawansowanym.

Wszystkie egzaminy mają podobną strukturę, lecz różny stopień trudności zadań. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku (minimum 60% punktów) z każdej z czterech części pisemnej części egzaminu oraz z ustnej części egzaminu. Ocena z egzaminu jest wystawiana na podstawie sumy punktów uzyskanych z poszczególnych jego części. Ocenę z egzaminu ustala się według następującej skali: celująca, bardzo dobra, dobra, dostateczna, niedostateczna. Kryteria ustalania wyników poszczególnych części egzaminu oraz oceny z egzaminu Komisja podaje do publicznej wiadomości nie później niż na 14 dni przed terminem egzaminu.

II. Zasady przeprowadzania egzaminu

1. Egzaminy przeprowadzają Komisje Egzaminacyjne powołane przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

2. Egzamin składa się z pięciu równoważnych części sprawdzających wymienione wyżej sprawności. Każda z tych części zawiera zadania pozwalające na uzyskanie maksimum 40 punktów. Ogólna suma punktów możliwych do uzyskania na egzaminie wynosi więc 200. Najmniejszą jednostką oceny jest 0,25 pkt.

3. Organizacja egzaminu pisemnego wygląda następująco:

Część pisemna egzaminu trwa 225 minut i składa się z czterech części:

 1. część pierwsza trwa 30 minut i polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia ze słuchu;

 2. część druga trwa 60 minut i polega na sprawdzeniu poprawności gramatycznej w posługiwaniu się językiem polskim;

 3. część trzecia trwa 45 minut i polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia tekstów pisanych;

 4. część czwarta trwa 90 minut i polega na sprawdzeniu umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnej.

4.Część ustną egzaminu przeprowadza się w dniu przeprowadzenia części pisemnej lub w dniu następnym. Część ustna trwa co najmniej 15 minut. W części ustnej egzaminu zdający losuje jeden z przygotowanych zestawów zadań egzaminacyjnych.

5. W przypadku stwierdzenia korzystania przez osobę zdającą z niedozwolonych pomocy lub udostępniania ich innym zdającym, przewodniczący państwowej komisji egzaminacyjnej przerywa egzamin tej osobie. Osoba, która nie zdała egzaminu, której egzamin został przerwany, która nie przystąpiła do egzaminu we wskazanym terminie lub odstąpiła od egzaminu, może go zdawać ponownie.

6. Z obowiązku zdawania egzaminu zwolniona jest osoba, która ukończyła w Polsce studia wyższe na kierunku filologia polska. Zwolnienie jest równoznaczne z posiadaniem znajomości języka polskiego na poziomie zaawansowanym. Osoba ubiegająca się o zwolnienie z obowiązku zdawania egzaminu składa do Komisji wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami. O zwolnieniu z obowiązku zdawania egzaminu rozstrzyga Komisja, w drodze uchwały, a jej przewodniczący powiadamia pisemnie osobę ubiegającą się o zwolnienie o rozstrzygnięciu Komisji.

(informacja ze strony internetowej Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego)


Szczegółowe informacje nt. egzaminów (m.in. standardy wymagań i przykładowe testy egzaminacyjne) są dostępne na stronie KOMISJI POŚWIADCZANIA ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO: http://certyfikatpolski.pl/

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Senat RP Fundacja 'Oświata Polska za Granicą' Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie Ośrodek Rozwoju Edukacji Stowarzyszenie Wspólnota Polska Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie Fundacja SEMPER POLONIA Fundacja Edukacja dla Demokracji ORPEG
Footer