Polska Szkoła
0 1

O nas

Polska Szkoła jest portalem edukacyjnym prowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej dla wspierania uczestnictwa w kulturze, nauczania języka polskiego, polskiej historii i geografii za granicą w celu podtrzymywania więzi Polaków z Krajem.

Ukraina, Drohobycz - Wystawa: Ostatni emisariusz - Tadeusz Chciuk – Celt

29.11.2015 r. w Drohobyczu (Ukraina) odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. Ostatni emisariusz - Tadeusz Chciuk – Celt. Bohater wystawy to drohobyczanin, żołnierz AK, cichociemny, redaktor i współtwórca Radia Wolna Europa. Wystawa została sprowadzona do Drohobycza z Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, a jest eksponowana w salach Muzeum „Drohobyczyna”.

Czytaj więcej

× Na forum prosimy o komentarze i propozycje dotyczące projektu podstawy programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą opracowanej przez Ministerstwo Eduakcji Narodowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

emo Podstawa Programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą


W ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało projekt Podstawy programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą.
1) Dokument stanowiący podstawę do tworzenia lokalnych programów nauczania języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski i wiedzy o Polsce współczesnej i materiałów dydaktycznych do kształcenia w tym zakresie.

2) Jest to pierwszy tego rodzaju dokument powstały w polskiej dydaktyce. Został przygotowany w ślad za polską podstawą kształcenia ogólnego, rozstrzygającą o tym, czego będzie się uczył każdy młody Polak mieszkający w kraju.

3) Przygotowała ją grupa kilkudziesięciu ekspertów powołanych przez Ministra Edukacji Narodowej spośród:

  • nauczycieli pracujących w szkołach polskich na obczyźnie (w Wielkiej Brytanii, Belgii, Francji, Niemczech, Szwecji, USA, Austrii, Chorwacji, Czechach, na Litwie, Ukrainie)
  • pracowników naukowych z polskich uniwersytetów
  • ekspertów, którzy opracowali krajową podstawę programową kształcenia ogólnego.
4) Zawiera treści dotyczące kształcenia językowego i kulturowego. Sformułowana jest tak, aby pokazać, co uczeń powinien umieć na zakończenie danego etapu kształcenia.

5) Nauczanie języka ojczystego jest czynnikiem kształtującym świadomość przynależności do narodu polskiego. Uczniowie poznając ojczysty język mogą dokonywać porównań pomiędzy różnymi kulturami i lepiej rozumieć swoją sytuację oraz różnorodność ludzi i kultur.

6) Wszystkie wymagania zostały zredagowane dla trzech grup wiekowych:
  • 5-9;
  • 10-13;
  • powyżej 14 lat,
7) z uwzględnieniem możliwości percepcyjnych uczniów i ich rozwoju poznawczego.
Kompetencje językowe dodatkowo zostały zapisane dla trzech poziomów umiejętności:
A – najniższe B – średnie C – najwyższe.
8) Zakładamy, że w najwyższym poziomie umiejętności zawierają się wymagania z poziomów niższych. W zapisach unikamy wymieniania tych umiejętności, które uczeń nabywa w miejscowej szkole.

9) Dla każdej grupy wiekowej opracowano dwa zestawy tytułów lektur uzupełnionych przykładami innych tekstów kultury. Pierwszy zestaw: dzieła ważne dla świadomości narodowej Polaków. Wprowadzają ucznia w obszar kulturowej wspólnoty i identyfikacji z polskością. Drugi zestaw: lektury, które pomogą ukształtować wizerunek współczesnej Polski i zachęcą do czytania po polsku. Lista lektur jest otwarta. Wyboru tytułów dokona nauczyciel stosownie do poziomu intelektualnego oraz sprawności językowej uczniów.

10) Wymagania w zakresie historii i geografii mają pomóc utrwalać, poszerzać wiadomości o kulturze i społeczeństwie polskim, wzmocnić proces identyfikowania się uczniów z ojczystą tradycją, uczyć szacunku dla odmienności kulturowych i tradycji kraju zamieszkania.

11) Zapisy podstawy programowej posłużą już wkrótce do skonstruowania nowych programów nauczania, integrujących język polski i literaturę z historią i geografią Polski.

12) Do wykazu treści i umiejętności będą dobierane materiały do nauczania, z których powstanie dostępny na wolnych licencjach zasób materiałów dla nauczycieli, uczniów i rodziców.

Plik załącznika:

Nazwa pliku: Podstawa_p...jekt.pdf
Wielkość pliku:1,007 KB

Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Witam serdecznie

i na wstępie przekazuję w imieniu Związku Nauczycieli Polskich w Szwecji słowa pełne podziwu dla wykonania tak imponującej pracy. No i oczywiście podziękowania.

Poniższe komentarze i pytania są wypracowane przez Zarząd naszego Związku, co nie wyklucza, iż nauczyciele ze Szwecji będą indywidualnie nadsyłać swoje reflrksje nad podstawą programową dla polskich uczniów uczących się za granicą.

Oto nasze komentarze, uwagi, pytania i propozycje:

 


Podstawa programowa


Zgadzamy się ze stwierdzeniem, że kształcenie językowe i kulturowe powinno być zintegrowane.

Cenną jest dla nas możliwość tworzenia lokalnych programów nauczania i dostosowania ich do potrzeb naszych uczniów. W tym punkcie oczekujemy pomocy ze strony grupy ekspertów w ich przygotowaniu.

Odczuwamy niewystarczającą ilość treści o aktualnym życiu kulturalnym w Polsce oraz o wielokulturowości i tolerancji.

Zaniepokoiły nas wymagania z wiedzy o historii i geografii Polski: porównując podstwy programu z tych przedmiotów przygotowane dla różnych grup wiekowych z kompetencjami językowymi tych grup, widzimy niekonsekwencje. Na przykład:

[/list]
[/list]
Historia (10 – 13 lat), pkt 3, Jadwiga i Jagiełło: podane cele kształcenia nie będą możliwe do osiągnięcia przez uczniów, których poziom kompetencji językowej odpowiada poziomowi A lub B. Czy cele podane w podstawie programowej przygotowane są z myślą o poziomie zaawansowanym? Aby uczniowie z każdego poziomu kompetencyjnego mogli porzeszyć swoją wiedzę z historii i geografii Polski, proponujemy „rozbicie” wymagań z tych przedmiotów na 3 poziomy kompetencji językowej, podobnie jak to zrobiono dla kręgów tematycznych.

 
Historia, 10 – 13 lat, pkt. 3 Jadwiga i Jagiełło

Poziom APoziom BPoziom C


potrafi w atlasie historycznym odszukać Wilno oraz Wielkie Księstwo Liteaskie

Potrafi je poprawnie nazwać

wie, kim była królowa Jadwiga

potrafi rozpoznać zamek krzyżacki w Malborku i podać nazwę mieszkańców

zna datę, „aktorów” i rezultat bitwy pod Grunwaldem

[/list]


1.        potrafi powiedzieć co dała Polsce i Litwie unia polsko-litewska

2.        charakteryzuje osobę królowej Jadwigi

3.        zna przyczyny i skutki bitwy pod Grunwaldem

 1.        potrafi określić zasługi królowej Jadwigi dla rozwoju kultury i nauki polskiej
2.        potrafi wyjaścić przyczyny utworzenia unii polsko-litewskiej
 
Geografia, od 14 lat, pkt 5 Regiony geograficzne Polski

Poziom APoziom BPoziom C

1.        wskazuje i nazywa 10 głównych regionów geograficznych Polski
2.        potrafi podać typową cechę środowiska przyrodniczego każdego rejonu

3.        potrafi napisać, a następnie opowiedzieć o regionie pochodzenia1.        Wskazuje na mapie główne regiony geograficzne Polski ( nazwy historyczne również)
2.        umie podać typowych przedstawicieli środowiska przyrodniczego tych regionów

3.        przedstawia walory turystyczne regionu pochodzenia planując np.  podróż

4.        potrafi podać główne cechy położenia i środowiska przyrodniczego Bałtyku1. charakteryzuje, na podstawie map tematycznych, środowisko przyrodnicze głównych regionów geograficznych

Polski, ze szczególnym uwzględnieniem regionu pochodzenia;

2. opisuje, na podstawie map tematycznych, najważniejsze cechy gospodarki regionów geograficznych Polski oraz ich związek z warunkami przyrodniczymi;

3. projektuje i opisuje, na podstawie map turystycznych, tematycznych, ogólnogeograficznych i przekazów rodzinnych, podróż wzdłuż wybranej trasy w wybranym regionie, uwzględniając walory przyrodnicze

i kulturowe;

4. charakteryzuje znaczenie gospodarcze

Bałtyku oraz wyjaśnia
 

 


Programy nauczania


Proponujemy, aby pisząc program nauczania z poszczególnych „przedmiotów”, eksperci wzięli pod uwagę podział na poziom kompetencji językowej dla każdej grupy wiekowej.

[/list]
[/list]
 


Środki dydaktyczne


Po powstaniu programów nauczania należałoby wysłać (lub umieścić na [url=http://www.polska-szkola/ t=_self]www.polska-szkola[/url]) zapytanie do nauczycieli polonijnych o znane im materiały źródłowe do realizacji poszczególnych celów programu, a następnie umieścić na platformie w formie tabeli:

[/list]
[/list]
 
Cel wg podstawy programowejPoziom kompetencji językowej

ABC

Cel do realizacji wg programu nauczaniaŚrodki, materiały, narzędzia do ich realizacjiCel do realizacji wg programu nauczaniaŚrodki, materiały, narzędzia do ich realizacjiCel do realizacji wg programu nauczaniaŚrodki, materiały, narzędzia do ich realizacji

 

 

 

       
 

 


Scenariusze lekcji


Po opracowaniu programów nauczania i zebraniu informacji o narzędziach i materiałach źródłowych umożliwiających realizację celów, należałoby stworzyć bazę scenariuszy lekcji.

Scenariusze lekcji (podające cel do realizacji, poziom kompetencji językowej oraz czas trwania lekcji) powinni tworzyć nauczyciele polonijni z całego świata. Baza znajdowałaby się na platformie.

[/list]
[/list]
 


Testy


Potrzebne będą testy, które ułatwią określenie poziomu kompetencji językowej każdego ucznia.

Również testy pozwalające ocenić, jakie cele edukacyjne i w jakim stopniu są przez uczniów osiągnięte.

[/list]
[/list]
 

Chciałabym podkreślić, że Związek Nauczycieli Polskich w Szwecji deklaruje swój aktywny udział w procesie tworzenia platformy dla nauczania polonijnego. O tym, w jakiej formie będzie się to odbywało, zdecydują oczekiwania MEN-u.

 

We wstępie do podstawy programowej można przeczytać, że stanowi ona podstawę do tworzenia lokalnych programów nauczania. Rozumiemy przez to, że może ona m.in. służyć do tworzenia programu nauczania dla języków ojczystych w Szwecji. Prace nad tym programem mają się rozpocząć we wrześniu tego roku i Związek Nauczycieli Polskich w Szwecji włączy się aktywnie w proces jego tworzenia. Rozumiemy, że nie będzie się to kłóciło z prawami autorskimi grupy ekspertów MEN-u.

 

                                                                                   Z poważaniem

                                                                                    Ewa Rybacka

                                                                Prezes Związku Nauczycieli Polskich w Szwecji

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ciesze sie, ze Panstwo zabraliscie sie do tej pracy - tak bardzo przez nas oczekiwanej i tak bardzo potrzebnej.

Ja bardzo chce aby podreczniki byly napisane jak najszybciej do programu. Martwie sie tylko o jedna sprawe - oby nie byly za trudne! Z podanego materialu, mysle ze trudno bedzie ulozyc bardzo proste cwiczenia na kazdy wiek.
Nasi uczniowie obecnie mowia dobrze po polsku i pisza tez niezle, poniewaz to glownie dzieci nie dawno przybyle z Polski. Ale za kilka lat ich poziom sie pogorszy i wtedy bedziemy musieli miec dla nich latwy material.
Bardzo jest wazne tez, aby tematyka cwiczen, czytanek itd byla zwiazana z Polska - czyli o Polakch, miejscach w Polsce, tradycjach, historii itd. Mysle ze trzeba ograniczac sie jesli idzie o tematy ogolne, jak np. przyroda, historia innych krajow itd.
W kazdym razie zycze powodzenia i czekam z niecierpliwoscia!!

Barbara O'Driscoll

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zasilane przez Forum Kunena
Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Senat RP Fundacja 'Oświata Polska za Granicą' Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie Ośrodek Rozwoju Edukacji Stowarzyszenie Wspólnota Polska Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie Fundacja SEMPER POLONIA Fundacja Edukacja dla Demokracji ORPEG
Footer