[[toc]]
[[printbook]][[printchapter]]
[[navprev]][[navnext]]
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/polska-szkola.pl/html/mod/book/view.php on line 340
Zerówka (klasa przedszkolna)
Od 6-ego roku życia dziecko ma prawo rozpocząć swą edukację szkolną w klasie zerowej. Klasa zerowa jest oddzielną formą szkolną z dużą dozą działań ukierunkowanych na pracę twórczą i zabawę.

Ta forma jest dobrowolną formą szkolną, a wiek 6-ciu lat nie obliguje do rozpoczęcia szkoły, aczkolwiek większość dzieci w tym wieku w Szwecji chodzi do zerówki. Natomiast gminy są zobowiązane do zapewnienia i zorganizowania dzieciom zajęcia w zerówce.

Zerówki działają się zarówno w gminnych jak i niezależnych szkołach (tj. z innym zarządzającym) i znajdują się najczęściej albo w tej szkole, w której dziecko później rozpocznie naukę w klasie 1, albo w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Uczęszczanie do klasy zerowej jest bezpłatne do 15 h tygodniowo. Za czas powyżej może gmina, albo niezależna szkoła pobierać opłatę, która nie powinna być wyższa niż koszty własne.

Działalność zerówki ma być dostosowana do predyspozycji dziecka i jego indywidualnych potrzeb. Dzieci wymagające szczególnej pomocy mają prawo do niej i w gestii dyrektora placówki jest zapewnić im taką pomoc.
Akty prawne to: ustawa o szkolnictwie, podstawa programowa i programy lokalnie ustalane przez szkoły (realizacja celów nauczania w wydaniu szkołę/zespół nauczycieli przedmiotowych).

Już w przedszkolu kładzie się nacisk na to, by dzieci z innym językiem ojczystym niż szwedzki mogły rozwijać zarówno język szwedzki, jak i swój ojczysty język.

Szkoła podstawowa
w opracowaniu

Liceum
Prawie wszystkie dzieci kontynuują naukę w liceum. Szwedzkie liceum daje uczniom podstawową wiedzę do życia zawodowego i społecznego oraz dalszych studiów.
Nauka w liceum nie jest obowiązkowa, natomiast wszystkie dzieci, które ukończyły szkołę podstawową mają prawo do trzyletniej edukacji w liceum.
Prawo do rozpoczęcia nauki w liceum ma się do pierwszego półrocza w roku, w którym kończy się 20 lat włącznie. Po minięciu tego okresu naukę można kontynuować w szkołach z kursami dla dorosłych.

Dzieci, które nie spełniają warunków do podjęcia nauki w liceum mogą się uczyć w liceum specjalnym. Tyczy to na przykład dzieci opóźnionych w rozwoju. Gminy są zobligowane do zapewnienia takim dzieciom miejsca w liceum specjalnym.
W liceum specjalnym są klasy (szw.programy) o kierunku ogólnokrajowym, klasy z profilem (przedmioty dobierane przez ucznia czy grupę uczniów) i klasy o profilu indywidualnym, w których uczą się uczniowie, którzy w szkole podstawowej nie otrzymali ocen ze wszystkich przedmiotów.

W liceum specjalnym jest mniej klas o kierunku ogólnokrajowym, ale podobnie jak liceum daje uczniom to samo spektrum klas przygotowujących do zawodu. Liceum specjalne może również przygotowywać do aktywnego spędzania czasu wolnego i mieszkania na własną rękę. Edukacja w liceum specjalnym trwa cztery lata we wszystkich klasach.

Nauka w liceum jest darmowa. Uczniowie mają nieodpłatnie dostęp do podręczników, narzędzi i innych pomocy. W wyjątkowych przypadkach może zaistnieć element w procesie nauczania oznaczający “minimalny koszt” dla ucznia. W pewnych przypadkach może być od uczniów wymagane posiadanie własnych pomocy naukowych. Szkoły mogą również pobierać opłatę za obiad szkolny.

W liceum obowiązuje następująca skala ocen: G (zaliczony), VG (dobrze zaliczony), MVG (bardzo dobrze zaliczony) i IG (nie zaliczony).
Przedmioty podzielone są na etapy. Każdy z etapów jest wart inną ilość punktów. Uczeń otrzymuje ocenę po każdym z etapów. Oceny wystawiane są w oparciu o cele do osiągnięcia i kryteria oceniania określone dla każdego z przedmiotów.
Rozpoczynając kolejny etap nauczyciel określa uczniom kryteria dla poszczególnych ocen. Uczeń może dyskutować z nauczycielem własne postępy w nauce. Nauczyciel wystawiający ocenę nie porównuje ucznia z innymi w klasie lecz wyłącznie ocenia osiągnięcia ucznia w stosunku do celów nauczania danego przedmiotu. Ocen nie można zaskarżyć.
Testy krajowe (dla poszczególnych etapów) mają umożliwić sprawiedliwą ocenę w całym kraju. Mają stanowić pomoc dla nauczyciela przy wystawianiu ocen.

Opracownie:
Jacek Jurkowski, Olofström Szwecja
jacek.jurkowski@oktv.se

[[navprev]][[navnext]]