www.Polska-Szkola.plForum rodzicówForum nauczycieliForum dyrektorówBaza danych szkółSzkoły na mapieInstytucje wspierająceUżyteczne stronyNowościNapisz do RedakcjiJak korzystać ze strony?

Baza danych szkół

Page: ()  1 ...  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627 ...686   ()
Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Joachima Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli (istnieje od 1971)
Ecole Polonaise auprès de l'Ambassade
Rue du Bemel 29/1
1050 Bruksela,
Belgia
szkoła polska przy ambasadzie
tel. +32 2 772 35 80, fax , komunikator głosowy
www http://www.szkola-lelewela-bruksela.eu e-mail: sekretariat@szkola-lelewela-bruksela.eu
Instytucja / organizacja prowadząca szkołę
Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Szucha 25, 00-918 Warszawa

Krótki opis szkoły
 1. SPK realizuje uzupełniający system nauczania, kształcąc w dwóch wariantach: stacjonarnie i na odległość.
 2. Obowiązkowe przedmioty, to: język polski, Wiedza o Polsce i fakultatywnie na życzenie rodziców, religia.
 3. Mamy szkołę podstawową, gimnazjum i liceum, w których jest łącznie ok. 940 uczniów.
 4. Realizujemy podstawę programową obowiązującą w Polsce (z wymienionych wyżej przedmiotów), licealiści mogą zdawać maturę w Ośrodku Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą w Warszawie przy ul. Rolnej 175 D.
 5. Obowiązek szkolny nasi uczniowie spełniają w szkołach belgijskich, angielskich, amerykańskich i europejskich, czyli poza naszą szkołą.
 6. Pracę SPK wspomaga Rada Rodziców, która m.in. gromadzi środki służące dofinansowaniu szkolnych konkursów, wycieczek, ślubowania pierwszaków i nagradzania najlepszych uczniów książkami na koniec roku szkolnego, a także opłaca psychologa, pedagoga szkolnego.
 7. Współpracujemy ściśle z innymi szkołami polskimi w Belgii i w miarę możliwości, wykorzystując środki unijne (UE), z młodzieżą polską zamieszkałą w innych krajach.
 8. Od sześciu lat wspieramy duchowo za pomocą listów i finansowo Hospicjum Dziecięce w Krakowie.
 9. Dzieci ze szkoły podstawowej odwiedzają starsze osoby (Belgów) z pobliskiego Domu Spokojnej Starości. Starsza młodzież opiekuje się grobami Polaków pochowanych na największym brukselskim cmentarzu Evere.

Krótka historia szkoły
 1. 1971-1972 - powstanie do życia Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie - szkoły dla dzieci pracowników delegowanych z Polski - liczba uczniów: 19.
 2. 1993-94 - otwarcie dwóch filii: w Antwerpii i Luksemburgu, liczba uczniów ogółem: 120.
 3. 1998 - przekształcenie Punktu w Zespół Szkół Ogólnokształcących.
 4. 1998-1999 liczba uczniów wzrasta do 180, w 1999-2000 do 356, w 2000-2001 do 496.
 5. czerwiec 2001 - nadanie Zespołowi imienia Joachima Lelewela - uczonego i polityka, który po upadku powstania listopadowego znalazł się jako wygnaniec najpierw we Francji, a potem od 1833 r. w Brukseli i tu zmarł w 1861.
 6. wrzesień 2001 - umieszczenie siedziby Zespołu Szkół w belgijskim Collège Jean XXIII
 7. 2002-2003 powołanie do życia Filii Zespołu Szkół przy Narodowym Przedstawicielstwie Wojskowym przy SHAPE w Mons
 8. 2006-2007 powołanie do życia Filii im. Jana Pawła II przy Polskiej Misji Katolickiej na kraje Beneluxu
 9. 2006 nowa siedziba biblioteki szkolnej przy rue du Bémel 29, w pobliżu Szkoły w dzielnicy Woluwe-St-Pierre
 10. 2010-2011 zmiana nazwy Zespołu Szkół na Szkolny Punkt Konsultacyjny i. J. Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli, oraz uniezależnienie się filii w Mons przy Narodowym Przedstawicielstwie Wojskowym przy SHAPE w Mons oraz filii im. Jana Pawła II przy Polskiej Misji Katolickiej na kraje Beneluxu w samodzielne SPK.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Bruksela jest miejscem, w którym mieszkają liczni Polacy, a także przedstawiciele innych narodowości. Szacuje się, że przebywa tu na stałe lub czasowo ok. 70 000 Polaków. Jest to środowisko zróżnicowane pod wieloma względami, jednak wszystkie dzieci, które chcą chodzić do szkoły polskiej, mają możliwość kształcenia.

Bruksela, jako stolica Europy i miasto - siedziba NATO posiada 3 polskie ambasady: przy Królestwie Belgii, przy Unii Europejskiej i przy NATO. Oprócz tego mamy tu Konsulat Generalny RP.

W Belgii działają liczne organizacje polonijne, z którymi współpracujemy. Szczególnie ważną rolę spełnia Rada Polonii Belgijskiej. Środowiska polskie i polonijne skupione są również wokół polskich kościołów.

Krótki opis lokalu, w którym pracuje szkoła (np. lokalizacja, wynajem/własność, liczba pomieszczeń, warunki nauki, dostęp do komputerów, Internetu, inne instytucje polonijne/społeczne działające w tym samym budynku)
 1. Szkolny Punkt Konsultacyjny wynajmuje sale w Collège Jean XXIII, w szkole, z którą blisko współpracuje i do której uczęszcza wielu Polaków, a także uczniów innych narodowości. W roku szkolnym 2014/2015 mamy tam do dyspozycji 17 sal lekcyjnych, duże boisko i teren rekreacyjny.
 2. W salach korzysta się ze sprzętu audiowizualnego, uroczystości szkolne odbywają się w sali amfiteatralnej.
 3. Biblioteka posiada oprócz książek sieć komputerową z dostępem do Internetu i zasobną mediatekę.
 4. W bibliotece odbywają się spotkania rady rodziców i rady pedagogicznej i lekcje biblioteczne lub lekcje online.

Jaki jest tryb i intensywność nauki (np. średnia liczba godzin nauki w tygodniu/miesiącu, nauczanie korespondencyjne/liczba zjazdów)

Lekcje dwa razy w tygodniu w kształceniu stacjonarnym - środy i soboty. Liczba godzin klas każdego oddziału średnio 4,5 godzin tygodniowo.


Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje urzędowe polskie świadectwa ukończenia poszczególnej klasy lub szkoły, realizującej program uzupełniający. Jednocześnie wydajemy na potrzeby szkół lokalnych w Polsce, zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły z programem uzupełniającym. Świadectwa są wydawane uczniom natomiast dokumentacja szkolna: arkusz ocen, przesyłany jest do Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granica na ul. Rolnej 157 D.
Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?

Szkoła realizuje program uzupełniający i uczniowie zwolnieni są ze zdawania egzaminów, natomiast około 40% naszych uczniów po powrocie do Kraju przystępuje do egzaminów i w większości uzyskuje pozytywne wyniki. Pozostali uczniowie pozostają w Belgii gdzie podlegają belgijskiemu systemowi egzaminacyjnemu.


Jak można zapisać dziecko do szkoły? Ile wynoszą opłaty? W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Zgłoszenie i zapis dziecka, które przybyło z Polski odbywają się przez cały rok. Można to zrobić bezpośrednio w sekretariacie szkoły, lub za pomocą e-maila.

Rodzice dokonujący zapisu dziecka do szkoły oprócz wypełnionej „karty zapisu” muszą przedstawić dokumenty osobowe i szkolne dziecka oraz własne dokumenty potwierdzające tożsamość. Dla klas pierwszych szkoły podstawowej od kwietnia do czerwca każdego roku (dla osób przebywających na terenie Belgii). Szkoła jest bezpłatna. Na terenie szkoły działa Rada Rodziców, która pobiera nieobowiązkową opłatę na zajęcia i imprezy pozalekcyjne dla uczniów.
 
Liczba uczniów
2006/07
2007/08 2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
1291 1359 758 743 740 791 914 875

2014/15

2015/16


940 
Liczba nauczycieli
zatrudnionych
wolontariuszy
razem nauczycieli
16 0 18
Podstawowe źródła finansowania działalności szkoły

Środki przesyłane z MEN-u, dodatkowe opłaty (psycholog,pedagog, ochroniarz) pokrywa się ze środków gromadzonych przez Radę Rodziców.


Czy nauka w szkole jest płatna? Ile wynoszą opłaty roczne?

Nauka jest bezpłatna.

Rada Rodziców zbiera nieobowiązkowe składki - 50 euro od ucznia na rok szkolny.


Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła
Konsulat Generalny RP w Brukseli

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)
50.8360°N, 4.4341°E
Czy szkoła wykorzystuje współczesne technologie w nauczaniu? jeśli tak, w jaki sposób?

Nauczanie za pomocą internetowej platformy edukacyjnej i elektronicznych środków przekazu. Prowadzenie i współredagowanie strony internetowej szkoły i szkolnej gazetki przez uczniów - pod opieką nauczycieli. Kamera szkolna, aparat fotograficzny do robienia zdjęć i kręcenia krótkich filmów w ramach różnych przedmiotów.

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Rada Rodziców działa w oparciu o swój Statut, który jest zgodny ze Statutem Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. J. Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli. Rolę Rady określają ww. dokumenty i polskie prawo oświatowe.

Działające przy szkole koła zainteresowań, organizacje młodzieżowe
teatralne, dziennikarskie.
Czy przy szkole działa biblioteka? Jeśli tak ile liczy woluminów
ok. 6 000 woluminów

Autor: Radoslaw Wasiński
Data aktualizacji: 23 March 2015


Page: ()  1 ...  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627 ...686   ()